Chọn ngôn ngữ:

logo hzpt 80px

ISO dung sai lỗ khoan và trục

ISO dung sai lỗ khoan và trục

ĐƯỜNG KÍNH
(Mm)
CHÁN
KHẢ NĂNG KHẢ NĂNG (micron)
CẦU THANG (micron)
Giải phóng mặt bằng phù hợp Chuyển đổi phù hợp Phù hợp với sự can thiệp
H7
H8
f7 g6 k6 n6 p6 s6
Hơn
hơn
đến
mini.
tối đa.
mini.
tối đa.
mini.
tối đa.
mini.
tối đa.
mini.
tối đa.
mini.
tối đa.
mini.
tối đa.
mini.
tối đa.
0 3 0 +10 0 +14 -5 -16 -2 -8 +6 0 +10 +4 +12 +6 +20 +14
3 6 0 +12 0 +19 -10 -22 -4 -12 +9 +1 +16 +8 +20 +12 +27 +19
6 10 0 +15 0 +22 -13 -28 -5 -14 +10 +1 +19 +10 +24 +15 +32 +23
10 18 0 +18 0 +27 -16 -34 -6 -17 +12 +1 +23 +12 +29 +18 +39 +28
18 30 0 +21 0 +33 -20 -41 -7 -20 +15 +2 +28 +15 +35 +22 +48 +35
30 50 0 +25 0 +39 -25 -50 -9 -25 +18 +2 +33 +17 +42 +26 +59 +43
50 80 0 +30 0 +46 -30 -60 -10 -29 +21 +2 +39 +20 +51 +32 +72 +53
80 120 0 +35 0 +54 -36 -71 -12 -34 +25 +3 +45 +23 +59 +37 +93 +71

 

TAG:

Kiến thức và tin tức liên quan